9 Agt 2010

Fadhilah Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan

Nabi SAW pernah bersabda, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallah Wajhah, ia berkata: Nabi SAW, pernah ditanya tentang fadhilat tarawih di bulan Ramadhan seraya bersabda:

 1. Pada malam pertama di bulan Ramadhan keluarlah orang yang beriman dari dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya.
 2. Dan pada malam kedua, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuany, jika kedua orang tuanya itu beriman.
 3. Dan pada malam ketiga, malaikat meyeru dar bawah 'Arsy: lanjutkanlah amalmu niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu.
 4. Dan pada malam keempat, pahalanya seperti membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an.
 5. Dan pada malam kelima, Allah memberikan kepadanya pahala seperti orang yang shalat di masjidil Haram dan Masjid Nabawiy di Madinah dan masjid al-Aqsha.
 6. Dan pada malam keenam, Allah memberikan pahala orang ang thawaf di Baitil Makmur, dan semua batu-batuan dan tanah liat turut memohonkan ampun untuknya.
 7. Dan pada malam ketujuh, seakan-akan dia menjumpai Nabi Musa dan membantunya dalam menghadapi Fir'aun dan Haaman.
 8. Dan paa malam kedelapan, Allah memberikan kepadanya apa-apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim AS.
 9. Dan pada malam kesembilan, seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadah Nabi Isa AS.
 10. Dan pada malam kesepuluh, Allah memberi rizki untuk dia dua kebaikan dunia dan akhirat.
 11. Dan pada malam kesebelas, (jika ia meninggal) keluar dari dunia seperti hari dilharikan oleh ibunya.
 12. Dan pada  malam keduabelas, pada hari kiamat nanti wajahnya seperti bulan purnama,
 13. Dan pada malam ketigabelas, dia akan datang besok di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala macam kejahatan
 14. Dan pada malam keempat belas, Malaikat menyasikan untuknya bahwa dia telah melaksanakan shalat tarawih, karena itu Alalh tidak menghisab dia di hari kiamat kelak.
 15. Dan pada malam kelima belas, malaikat penjaga 'Arsy dan kursy mendoakan kepadanya.
 16. Dan pada malam keenam belas, Allah menetapkan dia sebagai orang yang bebas dan selamt dari neraka dan bebas masuk ke dalam surga.
 17. Dan pada malam ketujuh belas, Allah akan memberikan kepadanya sebagai pahala para nabi.
 18. Dan pada malam kedelapan belas, malaikat berseru: Wahai hamba Allah, sungguh Allah meridhai kamu dan meridhai kedua orang tuamu.
 19. Dan pada malam kesembilan belas, Allah akan mengangkat derajatnya di dalam surga firdaus.
 20. Dan pada malam kedua puluh, Allah memberikan pahala syuhada dan shalihin
 21. Dan pada malam keduapuluh satu, Allah akan membangunkan untuknya suatu istana di surga dari cahaya.
 22. Dan pada malam kedua puluh dua dia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala macam kesedihan dan kesusahan.
 23. Dan pada malam kedua puluh tiga, Allah akan membangunkan untuknya sebuah kota di surga.
 24. Dan pada malam kedua puluh empat, dia akan dianugerahkan 24 macam doa yang dikabulkan.
 25. Dan pada malam kedua puluh lima, dia akan dihindarkan dari adzab kubur.
 26. Dan pada maam kedua puluh enam, diangkat pahalanya selama empat puluh tahun.
 27. Dan pada malam yang kedua puluh tujuh, dia akan melalui shiratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar.
 28. Dan pada malam kedua pulu delapan, Allah akan mengangkat dia seribu derajat di surga.
 29. Dan pada malam kedua puluh sembilan Allah akan memberikan kepadanya pahala seribu kali haji yang maqbul (mabrur).
 30. Dan pada malam ketiga puluh, Allah SWT berfirman: "Wahai hamba-Ku, makanlah dari segala macam buah-buahan surga dan mandilah dari air salsabila (di surga) dan minumlah dari air al-Kautsar, seraya berfirman : "Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Ku".

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...